De oudercommissie wordt onder andere in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen, het pedagogisch beleidsplan, de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid, de vaststelling of wijziging van een klachtenregeling, de bemiddelingskosten, de adviesprijzen, de vorm en inhoud van begeleiding en deskundigheidsbevordering van gastouders door het gastouderbureau en andere beleidszaken van het bureau.

De oudercommissie kan als aanspreekpunt fungeren voor ouders, overlegt met de houder, kan het GGD inspectierapport opvragen, voert regelmatig overleg met de houder over het beleid, levert eventueel een inbreng bij bijeenkomsten, en zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie. Meer informatie hieromtrent kan op verzoek worden toegestuurd.

Je begrijpt dat er binnen de oudercommissie ook een voorzitter, een penningmeester en een secretaris gekozen is. De oudercommissie komt eens per kwartaal bij elkaar.

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn opvraagbaar. Stuur ons even een mail wanneer je notulen wilt inzien: oudercommissie@wensgastouderbureau.nl.