Wen’s Gastouderbureau beschikt over een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit drie oudercommissieleden. Alle drie zijn zij vraagouder en op die wijze aangesloten bij ons gastouderbureau. Dit betekent uiteraard dat hun kinderen door een gastouder ‘van ons’ wordt opgevangen. Begin 2010 is de oudercommissie tot stand gekomen en sindsdien vergadert de oudercommissie vier maal per jaar.

De oudercommissie wordt onder andere in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over tal van zaken zoals: de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder van het gastouderbureau met betrekking tot het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen, het pedagogisch beleidsplan, de risico inventarisaties veiligheid en gezondheid, de vaststelling of wijziging van een klachtenregeling, de bemiddelingskosten, de adviesprijzen, de vorm en inhoud van begeleiding en deskundigheidsbevordering van gastouders door het gastouderbureau en andere beleidszaken van het bureau.
De oudercommissie kan als aanspreekpunt fungeren voor ouders, overlegt met de houder, voert regelmatig overleg met de houder over het beleid, levert eventueel een inbreng bij bijeenkomsten, en zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie. Meer informatie hieromtrent wordt op verzoek toegezonden.

Je begrijpt dat er binnen de oudercommissie ook een voorzitter, een penningmeester en een secretaris is gekozen.
Hieronder tref je de namen aan van de leden:

Ashna Baatsen – Bhageloe
Suzanne van der Horst – Meskers
Maureen Duivenvoorde

Medio 2018 verandert de samenstelling van de oudercommissie. Daarom is hier nog geen telefoonnummer vermeld en zijn de functies binnen de commissie nog niet helder verdeeld. Na de eerste vergadering, die in juni 2018 gepland staat, zal hierover meer bekend worden en zal dit op deze pagina geplaatst worden.

Wil je een onderwerp inbrengen dat tijdens de oudercommissiebijeenkomst besproken dient te worden, stuur dan een email aan oudercommissie@wensgastouderbureau.nl.

Zoals vermeld komt de oudercommissie vier maal per jaar bijeen voor een vergadering. Van deze vergaderingen worden notulen geschreven die opvraagbaar zijn. Je kunt hiervoor houder van het bureau Wendy Vrijburg benaderen of de voorzitter van de oudercommissie.

Jaarlijks wordt het pedagogisch beleidsplan door de oudercommissie beoordeeld waarna de oudercommissie hierover haar bevindingen aan houder van het bureau, Wendy Vrijburg, laat weten. Na goedkeuring van het pedagogisch beleidsplan mag deze voor het komende jaar door het bureau gehanteerd worden.
Eveneens jaarlijks organiseert de oudercommissie een ouderavond. Voor deze ouderavond worden alle ouders uitgenodigd en presenteert de oudercommissie haar werkzaamheden. Er is altijd veel ruimte voor vragen, opmerkingen, communicatie.

Incidenteel zijn de leden van de oudercommissie aanwezig bij een bijeenkomst die door Wen’s wordt georganiseerd. Denk hierbij aan bijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering.

Heb je vragen aan een lid van de oudercommissie, of wil je meer informatie hieromtrent, dan kun je contact opnemen met zowel Wendy Vrijburg als met de voorzitter van de oudercommissie.