Gastouderopvang Aan Huis c.q.

Dienstverlening Aan Huis c.q.

Nanny-opvang

Ofwel: professionele kinderopvang in de woning van de ouder(s):

Wij bieden gastouderopvang bij gastouders thuis in hun woning maar ook opvang bij ouders thuis, ook wel de ‘nanny – constructie’ genoemd. Wanneer de gastouder de opvang verzorgt in de woning van de ouder(s) dan valt dit (meestal) onder de regeling ‘Dienstverlener Aan Huis’.

Omdat dit een heel andere ‘tak van sport’ is en hierbij heel andere wet- en regelgeving geldt dan de ‘gewone’ gastouderopvang (bij de gastouder thuis), tref je hieronder heel veel informatie over deze vorm van kinderopvang aan.

Algemene informatie: 

Binnen deze mooie vorm van opvang dienen wij rekening te houden met de omstandigheden waarbinnen de nanny aan het werk gaat. Er is namelijk een groot verschil in contracten waarmee zij komt te werken. Een nanny die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel en dus zelfstandig ondernemer (ZZP’er) is, werkt met een ander contract dan een nanny die geen ZZP’er is. Een nanny die familie is van de ouder(s) werkt ook weer onder een andere overeenkomst. Zo zijn er dus drie mogelijkheden en bij alle drie gelden andere afspraken die in een eigen contract worden vastgelegd.

Voor alle nanny’s geldt dat zij een traject ingaan om te werken naar een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Zonder die registratie mag zij niet starten. Deze registratie vindt in dit geval plaats aan het adres van de ouders. De registratie in het LRK is dus gekoppeld aan de nanny op het adres van de ouders. Pas wanneer de nanny geregistreerd is in het LRK kunnen ouders aanspraak maken op toeslag. Vanaf dat moment mag de feitelijke opvang dus pas starten. Let op: Voor het registreren van de nanny aan het adres van de ouders worden door veel gemeenten legeskosten in rekening gebracht. Voor de nanny-opvang komen die kosten in de regel voor rekening van de ouders. De hoogte van de legeskosten is per gemeente anders. Er zitten grote verschillen in. Informeer dus altijd goed naar óf (sommige gemeenten rekenen hier niets voor) en welk bedrag de gemeente rekent; dit loopt namelijk heel erg uiteen.

Het traject naar een LRK registratie kan best wat tijd in beslag nemen. Vanaf het moment dat het dossier bij ons gevuld is (Intake, diploma’s, EHBO, legitimatiebewijs, risico inventarisatie, overeenkomst, koppeling, VOG, enz. maar dat is ons ‘pakkie an’) en de aanvraag tot registratie in het LRK bij de gemeente is ingediend, mag de gemeente er nog 10 weken over doen om tot de daadwerkelijke LRK registratie te komen.

Doordat er momenteel veel vraag is naar nanny’s is het uurloon dat zij vragen de afgelopen periode flink gestegen. Nanny’s zijn ook gastouders en gastouders zijn altijd vrij in het bepalen van hun eigen uurtarief. Binnen de RDAH zoals hieronder omschreven zijn daar wat regels aan verbonden; zie daarvoor hieronder de uitleg. Nanny’s rekenen over het algemeen een vast uurtarief per gezin (dus ongeacht hoeveel kinderen zij opvangt) per uur van tussen de € 16,- en € 17,-.

De Regeling Dienstverlening Aan Huis (RDAH)

De regeling Dienstverlening Aan Huis is in principe in het leven geroepen om zwart werken tegen te gaan. Het is met name – in eerste aanleg – bedoeld voor dienstverlening die in en om het huis verzorgd wordt. Denk hierbij aan de tuinman, de huishoudelijke hulp, iemand die de honden uitlaat, en dus ook kinderopvang. Onze gastouders werken natuurlijk überhaupt niet zwart omdat alles via ons gastouderbureau altijd goed is geregeld. Toch zullen onze gastouders in veel gevallen onder deze regeling vallen wanneer er bij de ouders thuis opvang wordt verzorgd.

Deze regeling geldt dus voor alle nanny’s die niet staan ingeschreven bij de KvK en geen familie van de ouder(s) is en 3 of minder dagen opvang zal gaan verzorgen bij dit gezin. De nanny zal in dit geval altijd een contract voor deze regeling aangaan.

Wanneer kinderen in het huis van de ouders worden opgevangen is er feitelijk met deze regeling ook sprake van een dienstverband omdat er – volgens de belastingdienst – in die situatie een gezagsverhouding bestaat. Er ontstaat daardoor een werkgever-werknemer-relatie. Met de regeling Dienstverlening Aan Huis vang je een aantal gevolgen die de werkgever-werknemer-relatie met zich meebrengt op. Wanneer je namelijk deze vorm van gastouderopvang niet meer dan drie dagen per week laat plaatsvinden, worden ouders ontheven van de verplichting een salarisadministratie te voeren en sociale premies af te dragen. Dat is wat de regeling Dienstverlening Aan Huis biedt.

Met de RDAH is de gastouder wat meer beschermd. Zij heeft hiermee namelijk recht op vier weken doorbetaald verlof, krijgt (met inachtneming van twee wachtdagen) zes weken doorbetaald bij ziekte en ontvangt minimaal het minimum loon plus 8% vakantiegeld (vakantiegeld wordt in het uurloon verdisconteerd).

Er zijn drie belangrijke uitzonderingen:
De regeling Dienstverlening Aan Huis is niet van toepassing wanneer:
1. een familielid de kinderen opvangt in het huis van de ouders;
2. de gastouder als ondernemer (ZZP’er) werkzaam is;
3. de gastouder meer dan drie dagen per week bij de ouders thuis werkt voor de opvang
van de kinderen (ongeacht hoeveel uur per dag).

 1. Omdat volgens de Wet er bij een arbeidsrelatie altijd sprake moet zijn van een gezagsverhouding is er, in de situatie wanneer een familielid de kinderen opvangt, geen arbeidsrelatie waardoor de Regeling Dienstverlening Aan Huis niet van toepassing is. Deze vorm komt wel eens voor wanneer opa’s en/of oma’s de opvang verzorgen en formaliseren. Een overeenkomst soortgelijk aan welke wij standaard gebruiken bij reguliere gastouderopvang (opvang bij de gastouder thuis) is in deze situatie voldoende om de opvang formeel goed te regelen. Echter, er bestaat een ‘verplichting’ om ook bij opvang aan huis die door familie verzorgd wordt, een minimum uurloon te betalen. Hiervan mág afgeweken worden maar de gastouder kan er (ook met terugwerkende kracht) op terugkomen!

2. Wanneer de gastouder voldoet aan de criteria voor een ZZP-status (ZZP = Zelfstandig ondernemer Zonder Personeel), wordt ook afgezien van de Regeling Dienstverlening Aan Huis. De ouder huurt dan de ZZP’er in waardoor er geen sprake kan zijn van een dienstverband maar van een overeenkomst van opdracht. Over de ZZP-status tref je verder op deze pagina meer informatie. De ZZP’er kan niet binnen een overeenkomst volgens de RDAH werken. Dat is te tegenstrijdig. Zij zou dan namelijk fiscale voordelen van het ondernemerschap verdienen maar een contract aangaan voor een dienstverband. Dat mag niet.

3. Wanneer er meer dan drie dagen per week opvang wordt verzorgd door de gastouder bij de ouders thuis, is de Regeling Dienstverlening Aan Huis NIET van toepassing. Het maakt in deze niet uit om hoeveel uur de opvang gaat maar het betreft het aantal dagen waarover deze uren verdeeld zijn. Of het nu om 4 dagen van 1 uur gaat of 5 dagen van 8 uur. Is er méér dan drie dagen per week opvang, geldt de Regeling Dienstverlening Aan Huis NIET. In dit geval is er sprake van een dienstverband; een werkgever-werknemer-relatie. In deze situatie dienen ouders te zorgen voor een loonadministratie met loonstrook, afdracht van sociale premies, enz. Ook bestaat de mogelijkheid om via Wen’s Gastouderbureau de opvang in een dergelijke situatie over twee nanny’s te verdelen, met beiden hun eigen overeenkomst. Zo kunnen beiden alsnog onder de RDAH werken.

De Dienstverlener Aan Huis valt onder in ieder geval deze twee regelingen:
* Zijn eerdergenoemde uitzonderingen niet van toepassing, dan werk je onder de
regeling Dienstverlening aan Huis.
* Daarnaast dient de gastouder zich te houden de bestaande Wet Kinderopvang.
Resumé: werkt de gastouder / nanny 3 of minder dagen per week bij de ouders thuis en is er geen familierelatie en is de nanny niet ingeschreven bij de KvK dan geldt de Regeling Dienstverlening Aan Huis.

Kinderopvangtoeslag:
Ook voor gastouderopvang die binnen de Regeling Dienstverlening Aan Huis valt, kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Ook voor nanny-opvang door een ZZP’er (Zelfstandig ondernemer Zonder Personeel) én gastouder aan huis door een familielid, kan kinderopvangtoeslag aangevraagd worden. Van belang is dat de gastouder/nanny LRK geregistreerd wordt aan het adres van de ouders en dat de ouders voldoen aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt voor de aanvraag kinderopvangtoeslag. Overigens zijn kosten voor het gastouderbureau ook kinderopvangkosten. Derhalve mag je deze kosten optellen bij het uurtarief van de nanny.

Wanneer de nanny meerdere kinderen opvangt kun je de kosten door het aantal kinderen delen en dat opgeven aan de belastingdienst toeslagen. Dit gaat echter scheef lopen wanneer bijvoorbeeld het oudste kind naar school gaat. De uren dat het kind op school zit, dus geen opvang geniet, mogen uiteraard niet meegerekend worden. Bij de opvang van twee kinderen waarbij de oudste naar school gaat zijn dit dus de zogenaamd ‘dure’ uren. Tijdens die uren betaal je het volledige bedrag voor de opvang van één kind. Maar heb je drie of meer kinderen wordt het financieel aantrekkelijker.

Loonheffing en sociale premies:
De Regeling Dienstverlening aan Huis houdt in dat de ouders niet verplicht zijn om loonheffing en sociale premies af te dragen op de vergoeding die ze aan de gastouder betalen zolang de opvang niet meer dan drie dagen per week bij hen thuis plaatsvindt (het aantal uren is hierbij niet van belang; het gaat om de verdeling van deze uren over het aantal dagen). De ouder hoeft naast het contact en de registratie bij het gastouderbureau, nergens anders op te geven dat de dienstverlener aan huis het werk gaat aanvangen.

Wanneer er wél meer dan drie dagen per week opvang verzorgd wordt in de woning van de ouders, is het wel degelijk verplicht loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die zij betalen aan de gastouder. In dit laatste geval verwijzen wij je naar www.rijksoverheid.nl waar je meer informatie kunt inden over deze laatst genoemde volledige vorm van dienstverband. Hiervoor dient dus ook een loonadministratie gevoerd te worden door de ouder(s).

Minimum loon / uurtarief en vakantiegeld en vakantiedagen:
De dienstverlener aan huis heeft recht op betaling van minimaal het minimum loon als ook op 8% vakantiegeld en vier weken (naar rato) doorbetaalde vrije dagen per jaar. In het laatste jaar wordt meestal een vast uurtarief van boven € 16,- afgesproken. Dit is ongeacht hoeveel kinderen er wordt opgevangen en dit uurtarief is inclusief 8% vakantiegeld. Let op; hier komen uiteraard nog kosten voor het gastouderbureau bij.

Gastouders zijn vrij in het bepalen van hun uurtarief dus een gastouder kan ook bijvoorbeeld € 14,- of € 18,- rekenen. Zaak is, dat het uurtarief boven het wettelijk minimumloon valt en dat daar 8% vakantiegeld bij wordt gerekend.

De gastouder aan huis c.q. dienstverlener aan huis c.q. nanny, heeft dus ook recht op 4 x het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen per jaar met de uren naar rato. Als de gastouder bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft deze gastouder na een jaar recht op 4 x 2 uur doorbetaalde vakantie.

ZZP’ers mogen hun eigen uurtarief bepalen. Zij mogen ook bijvoorbeeld € 7,- per uur per kind rekenen.

Let op: De overheid wil dat vanaf 2021 álle ZZP’ers minimaal € 16,- per uur gaan rekenen.

Bureaukosten:
Naast het gastouderopvang-uurtarief, betaalt de ouder de reguliere bureaukosten aan het gastouderbureau. De bureaukosten wijken bij opvang aan huis niet af van de ‘reguliere’ gastouderopvang.

Vakantiegeld:
In het uurtarief voor de gastouder c.q. dienstverlener aan huis wordt vakantiegeld van 8% altijd al meegenomen.

Ziekte:
Wanneer een gastouder ziek wordt binnen een overeenkomst conform de Regeling Dienstverlening Aan Huis en de wet Kinderopvang, heeft de gastouder gedurende een periode van zes weken recht op doorbetaling van de afgesproken vergoeding met inachtneming van twee wachtdagen. Tijdens deze wachtdagen is de ouder de dienstverlener aan huis geen vergoeding schuldig. Na genoemde zes weken vervalt de betalingsverplichting. Tijdens de ziekteperiode kan de overeenkomst opgezegd worden.

Werknemersverzekeringen:
De dienstverlener aan huis is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen omdat er geen loonbelasting en premies afgedragen worden. Daarom heeft de dienstverlener aan huis geen recht op uitkering bij (langdurige) ziekte, uitkering bij werkloosheid en/of uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Wel kan de dienstverlener aan huis een vrijwillige verzekering afsluiten voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Het UWV heeft meer informatie over deze vrijwillige werknemersverzekeringen. Dit zijn vaak vrij kostbare verzekeringen waardoor de meesten hiervoor niet kiezen. De nanny-opvang (en uiteraard ook de reguliere gastouderopvang) an sich is via Wen’s Gastouderbureau wel verzekerd binnen een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Ontslagvergoeding: 
Er geldt – net als bij de reguliere gastouderopvang – voor beide partijen, een opzegtermijn van één (volledige) maand. Er bestaat géén recht op een ontslagvergoeding wanneer één van de partijen de opvang / overeenkomst opzegt.

Opvang van kinderen uit meerdere gezinnen aan één adres door de nanny: 
Wil de nanny de opvang van kinderen van andere gezinnen aan het geregistreerde adres van de ouders de opvang gaan verzorgen, dan gelden ook weer andere regels. Voor het gemak noemen wij het LRK-geregistreerde adres ‘gezin 1’. De nanny staat geregistreerd in het LRKP aan het adres van gezin 1. Gezin 2 wil ook de kinderen bij dat gezin door de nanny laten opvangen. Dat kan. Gezin 1 sluit met de nanny (meestal) een overeenkomst volgens de Regeling Dienstverlening Aan Huis (indien die regeling van toepassing is uiteraard). Gezin 2 (en eventueel gezin 3 enz.) sluit ook een overeenkomst met de nanny maar in dit geval geldt een ‘reguliere’ gastouderopvangovereenkomst. Dit betekent onder andere dat gezin 2 géén doorbetalingsverplichting heeft bij ziekte en/of vakantie. Gezin 1 heeft dit wel (bij RDAH)! De nanny dient minimaal een minimum loon plus 8% vakantiegeld te ontvangen. De kosten mógen onder alle gezinnen verdeeld worden (let op; er komt een maar…). Gezin 1  blijft in dit geval wel altijd verantwoordelijk voor doorbetaling van het minimumloon. Wen’s Gastouderbureau doet dit NIET! (verdelen van de kosten onder de ouders)! Omdat de regeling al dusdanig complex op zich is, hebben wij er voor gekozen deze constructie niet op deze wijze te hanteren. Wij raden nanny’s en ouders stellig af met een dergelijk systeem te werken. Het lijkt wellicht financieel aantrekkelijk maar het valt vrijwel niet te administreren.  Bovendien komen onderlinge relaties al snel in het geding. Er volgen verwijten over afwezigheid, ziekte, andere/bijzondere afspraken, enz.  Bij Wen’s Gastouderbureau geldt in dit geval dat gezin 1 onder de Regeling Dienstverlening aan Huis blijft vallen met het tarief zoals afgesproken (minimaal het minimumloon e.d.) en gezinnen 2 en 3 enz. de reguliere gastouderopvangovereenkomst aangaan met hun eigen afgesproken uurtarief (van meestal zo rond € 5,50 per kind). Op deze manier blijven afspraken zuiver, helder en voorkom je veel ‘gedoe’.

Gastouder aan huis als ZZP-er:
Zoals eerder vermeld valt de gastouder niet onder de Regeling Dienstverlening Aan Huis wanneer hij/zij als ZZP’er wordt aangemerkt. ZZP staat voor Zelfstandig Zonder Personeel. Voor deze zelfstandig ondernemer heeft de belastingdienst een aantal voordelen. Deze voordelen gelden echter niet voor alle ZZP’ers. Laat je goed informeren bij de belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

Wanneer de nanny als ZZP’er werkt geldt dus een andere overeenkomst. De nanny neemt dan namelijk een opdrachtgever aan en sluit een contract waarin afspraken zeer vrij gemaakt kunnen worden. Er bestaat in dit geval géén recht op doorbetaling bij ziekte of vrije dagen. Geen werk, geen inkomen. Sec de contractueel afgesproken opvanguren worden betaald zolang de nanny zich daar aan houdt. Er is voor de ZZP’er derhalve minder ‘bescherming’ dan voor de dienstverlener aan huis; dat is het ondernemersrisico. Daarentegen geniet de ZZP’er enkele fiscale voordelen.

De belastingdienst stelt een aantal eisen waaraan je als zelfstandig ondernemer moet voldoen.
De belangrijkste eisen zijn dat je:
>   bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
>   minimaal 1125 uur per jaar aan de onderneming besteed en
>   minimaal drie opdrachtgevers (ouders) per jaar hebt (bij voorkeur evenredig in tijd).

Ook de volgende zaken zijn van groot belang bij de bepaling of je zelfstandig ondernemer bent: je:
>   maakt (beoogt) winst;
>   wordt niet doorbetaald bij ziekte en/of vakantie;
>   maakt reclame (denk aan flyers, advertenties, visitekaartjes enz.);
>   loopt ondernemersrisico (debiteurenrisico (wanneer ouders niet betalen));
>   bent aansprakelijk voor de schulden van de onderneming;
>   bent zelfstandig in je onderneming (bepaalt o.a. je eigen uurtarief);
>   hebt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De hele kinderopvang is vrijgesteld van BTW. Dus ook de ZZP’er hoeft geen omzetbelasting te betalen en kan dit niet terugvragen.

VAR WUO / de wet DBA
Zoals je wellicht hebt vernomen is de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) afgeschaft. Tot voor kort moesten de ZZP’ers ons jaarlijks een VAR afgeven. De VAR is een verklaring die via de belastingdienst verliep om aan te tonen dat je niet in verkapt loondienst werkte. Echter, nu geldt de invoering van de wet DBA  (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). In de wet staat dat opdrachtgevers en zzp’ers samen verantwoordelijk zijn voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan en dat er dus geen sprake is van loondienst. Een gedegen overeenkomst is dus van groot belang!

Aangezien het nu al duidelijk is dat het kabinet de wet gaat vervangen, is de wet DBA bevroren tot 1 januari 2021. Dat is de datum waarop een nieuwe wet van kracht moet worden. Met andere woorden: de wet wordt momenteel niet gehandhaafd.

Het traject voor het inzetten van een gastouder aan huis: 
–  Dit alles in samenspraak en onder begeleiding van het gastouderbureau –

* Uiteraard eerst de juiste match vinden (wanneer je zelf een nanny vindt kan zij zich ook bij ons aansluiten);
* Bepalen welke vorm van overeenkomst van toepassing is (RDAH / wel/geen ZZP’er / familielid);
* Diploma’s verzamelen (beroepsopleiding en EHBO);
* Risico inventarisatie afnemen (veiligheidscheck in de woning van de ouders);
* Gastouder gaat VOG aanvragen (en registreren in het PersoonsRegister Kinderopvang voor de continu screening);
* Gastouderbureau dient aanvraag in bij de gemeente tot registratie LRK;
* Gemeente stuurt (na korte screening) stukken door aan GGD;
* GGD neemt contact op met gastouder voor afspraak inspectie bij de ouders thuis (mét de gastouder);
* Advies GGD gaat in de vorm van een rapport naar de gemeente;
* Gemeente registreert nanny / gastouder / dienstverlener in LRK;
* Dit traject (vanaf moment indienen stukken bij gemeente) mag 10 weken in beslag
nemen;
* Vanaf moment van registratie in het LRK komt er een nummer vrij kan de ouder kinderopvangtoeslag aanvragen;
* Vanaf moment van registratie kan de opvang daadwerkelijk starten;
* Veel gemeenten (niet alle gemeenten!) brengen kosten in rekening voor registratie LRK in de vorm van leges-kosten die voor
rekening van ouders komt indien de opvang bij de ouders thuis plaatsvindt. Let op; dit bedrag is in iedere gemeente anders. Het is een éénmalige investering (per gastouder per adres dus ga je in zee met een nieuwe gastouder/nanny, dan zal het hele traject opnieuw doorlopen worden en worden ook weer leges kosten in rekening gebracht).

Dit hele traject wordt uiteraard door het gastouderbureau worden begeleid.

Let op leges!
Ouders kunnen alleen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang wanneer de gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang. Ook voor de nanny ofwel gastouder- of dienstverlener aan huis, is het vereist dat deze registratie wordt verzorgd. Dit verloopt via de gemeente en de meesten gemeenten brengen leges-kosten in rekening voor het verzorgen van deze registratie. De hoogte van deze kosten is per gemeente verschillend. Sommige gemeenten brengen helemaal geen kosten in rekening. Wanneer ouders een gastouder bij hen thuis willen inzetten, komen de legeskosten voor rekening van de ouders.

Vragen?
Het lijkt best ingewikkeld allemaal. Laat je hierdoor niet ontmoedigen! Voor ons is het inmiddels allemaal vanzelfsprekend geworden doordat wij hier dagelijks mee werken. Wij kunnen ons voorstellen dat je in de wirwar van regels toch vragen hebt. Neem gerust – geheel vrijblijvend – contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.