Onze werkwijze tijdens de coronacrisis tussen 16 maart en 11 mei

De crisis die is ontstaan door het coronavirus ofwel COVID-19, heeft er voor gezorgd dat er veel aanpassingen nodig zijn in de gastouderopvang. Het is zeer waarschijnlijk dat deze toestand een lange tijd zal gaan duren. Van 16 maart t/m 11 mei 2020 is de kinderopvang gesloten en wordt er alleen noodopvang verzorgd voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Hieronder tref je antwoorden op veelgestelde vragen.

Hieronder tref je antwoorden op veel gestelde vragen omtrent de werkwijze tijdens de coronacrisis.

Update 15-04-2020 punt 16 en 17.
Update 26-04-2020 punt 1, 9, 11, 12, 14

FAQ’s = veelgestelde vragen

1. Voor welke periode gelden de maatregelen?
Van 16 maart tot 11 mei 2020. Vanaf 11 mei is de kinderopvang weer geopend.

2. Is de hele kinderopvang gesloten?
Ja. In principe is de gehele branche dicht. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en vitale processen. Alle kinderopvang die nu verzorgd wordt betreft noodopvang.

3. Valt gastouderopvang ook onder kinderopvang?
Uiteraard! Ons werk is maakt essentieel onderdeel uit van de kinderopvang.

4. Is nanny opvang (opvang bij ouders thuis) ook gastouderopvang?
Ja, voor het gemak gebruiken we hier alleen de term ‘gastouder’ hoewel hiermee ook de nanny-opvang bedoelt wordt. Ook maakt het niet uit of de nanny of gastouder werkt als ZZP’er of werkt onder de Regeling Dienstverlening Aan Huis.

5. Werk ik een cruciaal beroep?
Hier tref je de lijst van beroepen die vallen onder de noemer cruciaal beroep en vitaal proces: Cruciale Beroepen en Vitale Processen

6. Wat als één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep?
Wanneer slechts één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep, is het nog steeds de bedoeling dat er géén opvang plaatsvindt. Maar ontstaat er daardoor echt een (opvang)probleem binnen het gezin, dan kan de opvang alsnog plaatsvinden. Misschien is het mogelijk om bijvoorbeeld te kiezen voor wat minder uren opvang. Ga in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Schakel het gastouderbureau in voor een advies. Zorg dat je open bent en coulant, meedenkt en een flexibele houding aanneemt. Verlies niet uit het oog dat deze maatregel in het leven is geroepen om het coronavirus te bestrijden. Daarom is het zaak dat we zo min mogelijk menselijk contact met elkaar hebben. Daar hoort zo weinig mogelijk opvang ook bij. Redden ouders het om zelf voor de kinderen te zorgen, dan is er geen opvang. Maar geven ouders aan echt in de problemen te geraken, dan mag de opvang verzorgd worden.

7. Kan ik opa en/of oma inschakelen om op te passen?
Nee! Ouderen vallen in een risicogroep. Het valt sterk af te raden om grootouders te bezoeken dus is oppassen al helemaal niet wenselijk.

8. Waarom wordt ouders gevraagd de factuur te betalen terwijl er geen opvang is?
1. Zo behouden ouders hun recht op kinderopvangtoeslag.
2. Ouders houden hun plek bij de gastouderopvang wanneer deze weer open gaat.
3. Hiermee wordt voorkomen dat de hele kinderopvang overeind blijft c.q. niet failliet gaat.

9. Gaat de overheid de kosten die ouders maken (eigen bijdrage) terugbetalen?
De overheid heeft laten weten dat alle kinderopvang tijdens de coronacrisis zal worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage. De belastingdienst toeslagen vergoedt het deel van de eigen bijdrage tot aan het maximale bedrag op basis waarop de toeslag wordt berekend, namelijk tot € 6,27 per uur per kind.

10. Wat is de eigen bijdrage?
Ouders kunnen (meestal) kinderopvangtoeslag aanvragen. Kinderopvangtoeslag is een vergoeding van de kinderopvangkosten die vanuit de overheid / belastingdienst betaald wordt. Ouders ontvangen nooit 100% kinderopvangtoeslag. Het verschil tussen de kosten voor kinderopvang en de kinderopvangtoeslag is de eigen bijdrage.

11. Hoe werkt de compensatieregeling?
De eigen bijdrage zal in gedeelten aan ouders worden terugbetaald.
De belastingdienst toeslagen vergoedt de eigen bijdrage tot het maximale tarief van € 6,27 per uur per kind (voor gastouderopvang).
De SVB zal namens de belastingdienst toeslagen deze eenmalige uitkering in juni of juli aan ouders overmaken.
Het resterende bedrag zal deels door de gastouder en deels door het gastouderbureau aan ouders kunnen worden terugbetaald (wel in één bedrag/betaling/verrekening).
Wij maken berekeningen tot aan € 1,50  bovenop de genoemde € 6,27. Bedragen daarboven (€ 7,77) worden niet vergoedt.
Wanneer in totaal een vergoeding van op of rond € 10,- berekend wordt, is er voor gekozen dit niet te vergoede. De administratieve lasten wegen dan zwaarder dan het voordeel dat ouders er aan zullen hebben.
Voor dit resterende bedrag heeft onze softwareleverancier een mooie rekentool ontwikkelt. Ouders die aangesloten zijn bij Wen’s Gastouderbureau ontvangen een mail en/of een telefoontje om de werkwijze en hoogte van het bedrag te bespreken.
Wanneer ouders noodopvang hebben afgenomen tijdens de sluiting, zullen wij met hen in overleg gaan over of al dan niet het deel van de vergoeding dat bij de gastouder en het bureau vandaan zou kunnen komen, vervallen kan worden.
Gastouders die opvang verzorgen in de woning van de ouders en werken onder de Regeling Dienstverlening Aan Huis, zijn uitgesloten van het deel van de compensatieregeling dat door de gastouder/nanny vergoed zou worden. Deze ouders zijn feitelijk werkgever van de gastouder. Daardoor geldt een doorbetalingsverplichting. Deze ouders ontvangen dus wel de vergoeding van de belastingdienst toeslagen via de SVB maar niet van de gastouder en/of het gastouderbureau.
Voor gastouders / nanny’s die werken als ZZP’er geldt de compensatieregeling precies hetzelfde als voor gastouders. Zij betalen derhalve wel hun deel terug aan de ouders.

12. Voor wie geldt de compensatieregeling?
De compensatieregeling geldt voor ouders die hun kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang kunnen brengen door de huidige sluiting maar wel de rekening hebben betaald. Dit geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn, cruciaal werk verrichten en hun kind(eren) nu wel naar de opvang brengen. Aan gebruik van noodopvang zijn dus geen kosten verbonden.
De compensatieregeling geldt dus slechts deels voor ouders die werken met een gastouder / nanny die een contract heeft afgesloten onder de Regeling Dienstverlening Aan Huis (zie punt 11).

13. Wat als nu meer opvang nodig is dan voor de corona uitbraak?
Als ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep op dit moment een groter beroep doen op de opvang dan voorheen, zijn ook aan die extra opvanguren geen kosten verbonden. Gastouders krijgen dus voor de uren niet (extra) betaald.

14. Wordt een zieke gastouder of gastouder in de risico groep valt en nu niet werkt, wel doorbetaald?
Ja. Ouders dienen de facturen door te betalen aan het gastouderbureau en het bureau zorgt, zoals altijd, voor doorbetaling aan de gastouder. Hierbij is het niet van belang of de gastouder werkt of niet. Let op: Dit geldt voor de periode tussen 16 maart en 11 mei 2020.

15. Wat als het inkomen van ouders sterk daalt door de coronacrisis?
Kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Het is belangrijk dat ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen een wijziging doorgeven aan de belastingdienst toeslagen wanneer het inkomen sterk daalt. De toeslag wordt dan namelijk hoger! Let wel op; het betreft altijd een voorlopige toeslag die je aanvraagt waarvoor het inkomen van het lopende jaar ingeschat moet worden. Schat het ook weer niet te laag in. Geef je een te laag inkomen door (over heel 2020) dan blijkt later dat je teveel toeslag hebt ontvangen en dat moet ook weer terugbetaald worden. Probeer het dus echt zo reëel mogelijk in te schatten.

16. Mogen kinderen met gezondheidsklachten wel of niet naar de gastouder?
Wanneer een kind of een huisgenoot van het kind last heeft van verkoudheidsklachten en/of koorts en/of benauwdheid moet het kind thuisblijven en kan er geen beroep op noodopvang worden gedaan. Lees hier Wat te doen bij verkoudheidsklachten?

17. Wanneer mag de gastouder geen opvang verzorgen?
Bij noodopvang in eigen huis geldt: Wanneer de gastouder of een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten heeft, kan er geen noodopvang geboden worden.
​Indien er tijdelijk geen noodopvang geboden kan worden, helpt het gastouderbureau met het zoeken naar alternatieve opvang voor de betrokken ouders bij een vervangende gastouder of door in contact te treden met de gemeente voor een oplossing (zoals beroep doen op andere noodopvang bij kinderdagverblijven).
Bij noodopvang aan huis (bij ouders thuis) geldt dat de gastouder nog wel kan werken als een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten heeft (en zijzelf niet).
Bij noodopvang in eigen huis én aan huis geldt: Wanneer de gastouder of een huisgenoot van de gastouder last heeft van verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid kan er geen noodopvang door de gastouder worden geboden.
Het gastouderbureau helpt met het zoeken naar alternatieve opvang voor betrokken ouders bij een vervangende gastouder of door in contact te treden met de gemeente voor een oplossing (zoals beroep doen op andere noodopvang bij kinderdagverblijven).
Wanneer een kind of een huisgenoot van het kind last heeft van verkoudheidsklachten en/of koorts en/of benauwdheid moet het kind thuisblijven en kan er geen beroep op noodopvang worden gedaan.
Lees hier Wat te doen bij verkoudheidsklachten?

18. Wat als de gastouder niet beschikbaar is maar er is wel opvang nodig?
Wanneer de vaste ‘eigen’ gastouder niet beschikbaar is maar ouders zijn werkzaam in een cruciaal beroep waardoor er wel opvang nodig is, neem dan contact op met het gastouderbureau. Er zal alles aan gedaan worden om je opvang bij een andere gastouder aan te bieden.

19. Wat als er normaal geen gebruik van kinderopvang wordt gemaakt en het nu wel nodig is?
Alle opvang die nu geboden wordt, betreft noodopvang. Voor noodopvang kun je ook bij gastouders terecht.  Voor het bespreken van de mogelijkheden neem je contact op met het gastouderbureau of met de gemeente. De gemeente coördineert met name de noodopvang bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang en biedt ook 24/7 opvang.

20. Boertje of zusje van een bij de gastouder bekend kind heeft noodopvang nodig
Neem contact op het met gastouderbureau om de mogelijkheden te bespreken. Deze vorm van opvang komt momenteel regelmatig voor. Er is wat dit betreft best veel mogelijk op dit moment maar alle noodopvang dient wel geregistreerd te worden. Daarom is het van groot belang eerst contact met het bureau op te nemen.

21. Registreren van uren van noodopvang
Opvang die contractueel is vastgelegd maar die nu niet wordt verzorgd wordt wel geregistreerd in de urenregistratie op wens.opvanguren.nl. De uren die hier genoteerd worden zijn conform het contract.
Vervangende opvang die verzorgd wordt omdat de ‘eigen’/‘vaste’ gastouder nu niet beschikbaar is, dus door een andere gastouder wordt verzorgd, wordt vastgelegd middels een formulier voor noodopvang in plaats van een regulier contract. Er vindt geen koppelingsgesprek plaats. Deze uren worden in een separate urenregistratie genoteerd tegen een uurtarief van € 0,-.
Opvang die verzorgd wordt voor broertjes en zusjes van bekende gastkinderen wordt op dezelfde wijze geregistreerd als hierboven bij vervanging van de ‘eigen’ gastouder.

22. 0-uren contracten
Er moet overleg plaatsvinden tussen ouders en gastouder. Het is zeer waarschijnlijk dat de ouder in dit geval wel voor een bepaald aantal uren kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd. Laat de gastouder in dit geval de uren registreren en dus factureren die normaliter (wanneer corona niet aan de hand was geweest) afgenomen zouden worden. Zoals eerder gezegd loopt de toeslag door wanneer er door ouders facturen worden betaald en wordt ook de eigen bijdrage gecompenseerd. Dit kan in dit geval (bij 0-uren contracten) voor sommige gastouders een echte ‘redding’ betekenen!

23. Kunnen nieuwe gastouders nu starten?
Nee, tot onze spijt kunnen nieuwe gastouders die hun LRK-registratie nog niet rond hebben, nu niet starten. De GGD heeft de inspecties voor de nieuwe aanvragen opgeschort. Wij hopen uiteraard dat dit snel wel weer tot de mogelijkheden zal behoren.

24. Hoe gaat momenteel de GGD inspecties bij LRK-geregistreerde gastouders?
Er wordt signaal-gestuurd toezicht uitgeoefend. Dat betekend dat de reguliere inspecties nu niet plaatsvinden. Bij een vermoeden van problemen zal wel geïnspecteerd worden. Dit wordt per situatie door de GGD bekeken.

25. Worden er wel risico inventarisaties bij de opvanglocatie uitgevoerd door het gastouderbureau?
Wen’s Gastouderbureau heeft er voor gekozen geen huisbezoeken af te leggen voor het afnemen van de RIE’s maar wel telefonisch alles met de gastouder door te nemen. Indien er twijfels zijn, vragen zijn of bevestiging nodig is kan de gastouder gevraagd worden foto’s toe te sturen of kan gekozen worden voor een vorm van video-bellen. De huisbezoeken met betrekking tot de RIE’s worden op een later moment ingehaald.

26. Worden er wel voortgangsgesprekken gevoerd door het gastouderbureau met de gastouders?
Ja, maar tijdens deze uitzonderlijke situatie gebeurt dit nu niet bij de gastouder thuis. Alle voortgangsgesprekken worden telefonisch verzorgd. Er worden andere vragen gesteld tijdens de coronacrisis, namelijk specifiek gericht op de huidige situatie.

 

Neem ook eens een kijkje op de pagina met schoonmaaktips: Meer dan 20 schoonmaaktips!

Poster voor op de voordeur bij de gastouder: