Gastouderopvang Aan Huis c.q.

Dienstverlening Aan Huis c.q.

Nanny

Ofwel: kinderopvang in de woning van de ouder(s):

Wij bieden gastouderopvang bij gastouders thuis in hun woning maar ook opvang bij ouders thuis, ook wel de ‘nanny – constructie’ genoemd. Wanneer de gastouder de opvang verzorgt in de woning van de ouder(s) dan valt dit (meestal) onder de regeling ‘Dienstverlener Aan Huis’. Omdat dit een heel andere ‘tak van sport’ is en hierbij heel andere wet- en regelgeving geldt dan de ‘gewone’ gastouderopvang (bij de gastouder thuis), tref je hieronder heel veel informatie over deze vorm van kinderopvang aan.

Algemene informatie: 
De regeling Dienstverlening Aan Huis (DAH) is in principe in het leven geroepen om zwart werken tegen te gaan. Het is met name bedoeld voor dienstverlening die in en om het huis verzorgd wordt. Denk hierbij aan de tuinman, de huishoudelijke hulp, iemand die de honden uitlaat, en dus ook de kinderopvang. Onze gastouders werken natuurlijk überhaupt niet zwart omdat alles via ons gastouderbureau altijd goed is geregeld. Toch zullen onze gastouders in veel gevallen onder deze regeling vallen wanneer er bij de ouders thuis opvang wordt verzorgd.

Wanneer kinderen in het huis van de ouders worden opgevangen is er feitelijk met deze regeling ook sprake van een dienstverband omdat er – volgens de belastingdienst – in die situatie een gezagsverhouding bestaat. Er ontstaat daardoor een werkgever-werknemer-relatie. Met de regeling Dienstverlening Aan Huis vang je een aantal gevolgen die de werkgever-werknemer-relatie met zich meebrengt op. Wanneer je namelijk deze vorm van gastouderopvang niet meer dan drie dagen per week laat plaatsvinden, worden ouders ontheven van de verplichting een salarisadministratie te voeren en sociale premies af te dragen. Dat is wat de regeling Dienstverlening Aan Huis biedt.

Er zijn drie belangrijke uitzonderingen:
De regeling Dienstverlening Aan Huis is niet van toepassing wanneer:
1. een familielid de kinderen opvangt in het huis van de ouders;
2. de gastouder als ondernemer (ZZP’er) werkzaam is;
3. de gastouder werkt dan drie dagen per week bij de ouders thuis werkt voor de opvang
van de kinderen (ongeacht hoeveel uur per dag).

 1. Omdat volgens de Wet er bij een arbeidsrelatie altijd sprake moet zijn van een gezagsverhouding is er in de situatie wanneer een familielid de kinderen opvangt geen arbeidsrelatie waardoor de regeling Dienstverlening Aan Huis niet van toepassing is. Een overeenkomst zoals deze standaard gebruikt wordt bij gastouderopvang is in deze situatie voldoende om de opvang formeel goed te regelen.

2. Wanneer de gastouder voldoet aan de criteria voor een ZZP-status (ZZP = Zelfstandig ondernemer Zonder Personeel), wordt ook afgezien van de regeling Dienstverlening Aan Huis. De ouder huurt dan de ZZP’er in waardoor er geen sprake kan zijn van een dienstverband maar van een overeenkomst van opdracht. Over de ZZP-status tref je verder op deze pagina meer informatie.

3. Wanneer er meer dan drie dagen per week opvang wordt verzorgd door de gastouder bij de ouders thuis, is de regeling Dienstverlening Aan Huis NIET van toepassing. Het maakt in deze niet uit om hoeveel uur de opvang gaat maar het betreft het aantal dagen waarover deze uren verdeeld zijn. Of het nu om 4 dagen van 1 uur gaat of 5 dagen van 8 uur. Is er méér dan drie dagen per week opvang, geldt de regeling Dienstverlening Aan Huis NIET. In dit geval is er sprake van een dienstverband; een werkgever-werknemer-relatie. In deze situatie dienen ouders te zorgen voor een loonadministratie met loonstrook, afdracht van sociale premies, enz.

De Dienstverlener Aan Huis valt onder twee regelingen:
* Zijn eerdergenoemde uitzonderingen niet van toepassing, dan werk je onder de
regeling Dienstverlening aan Huis.
* Daarnaast dient de gastouder zich te houden de bestaande Wet Kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag:
Ook voor gastouderopvang die binnen de regeling Dienstverlening Aan Huis valt, kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Van belang is dat de gastouder LRKP geregistreerd wordt aan het adres van de ouders en ouders voldoen aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt voor de aanvraag kinderopvangtoeslag.

Loonheffing en sociale premies:
De regeling Dienstverlening aan Huis houdt in dat de ouders niet verplicht zijn om loonheffing en sociale premies af te dragen op de vergoeding die ze aan de gastouder betalen zolang de opvang niet meer dan drie dagen per week bij hen thuis plaatsvindt (het aantal uren is hierbij niet van belang; het gaat om de verdeling van deze uren over het aantal dagen). De ouder hoeft naast het contact en de registratie bij het gastouderbureau, nergens anders op te geven dat de dienstverlener aan huis het werk gaat aanvangen.

Wanneer er wél meer dan drie dagen per week opvang verzorgd wordt in de woning van de ouders, is het wel degelijk verplicht loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die zij betalen aan de gastouder. In dit laatste geval verwijzen wij je naar www.rijksoverheid.nl waar je meer informatie kunt inden over deze laatst genoemde volledige vorm van dienstverband.

Minimum loon en vakantiegeld en vakantiedagen:
De dienstverlener aan huis heeft recht op betaling van minimaal het minimum loon als ook op 8% vakantiegeld en vier weken (naar rato) doorbetaling per jaar. In de laatste jaren wordt meestal een vast uurtarief van boven € 12,- afgesproken. Dit is ongeacht hoeveel kinderen er wordt opgevangen en dit uurtarief is inclusief 8% vakantiegeld.

Gastouders zijn vrij in het bepalen van hun uurtarief dus een gastouder kan ook bijvoorbeeld € 13,- of € 14,- rekenen. Zaak is, dat het uurtarief boven het wettelijk minimumloon valt en dat daar 8% vakantiegeld bij wordt gerekend.
De gastouder aan huis c.q. dienstverlener aan huis c.q. nanny, heeft dus ook recht op 4 x het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen per jaar. Als de gastouder bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft deze gastouder na een jaar recht op 4 x 2 uur vakantie.

Bureaukosten:
Naast het gastouderopvang-uurtarief, betaalt de ouder de reguliere bureaukosten aan het gastouderbureau.

Vakantiegeld:
In het uurtarief voor de gastouder c.q. dienstverlener aan huis wordt vakantiegeld van 8% altijd al meegenomen.

Ziekte:
Wanneer een gastouder ziek wordt binnen een overeenkomst conform de regeling Dienstverlening Aan Huis en de wet Kinderopvang, heeft de gastouder gedurende een periode van zes weken recht op doorbetaling van de afgesproken vergoeding met inachtneming van twee wachtdagen. Tijdens deze wachtdagen is de ouder de dienstverlener aan huis geen vergoeding schuldig.

Werknemersverzekeringen:
De dienstverlener aan huis is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen omdat er geen loonbelasting en premies afgedragen worden. Daarom heeft de dienstverlener aan huis geen recht op uitkering bij ziekte, uitkering bij werkloosheid en/of uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Wel kan de dienstverlener aan huis een vrijwillige verzekering afsluiten voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Het UWV heeft meer informatie over deze vrijwillige werknemersverzekeringen. Dit zijn vrij kostbare verzekeringen waardoor de meesten hiervoor niet kiezen.

Gastouder aan huis als ZZP-er:
Zoals eerder vermeld valt de gastouder niet onder de regeling Dienstverlening Aan Huis wanneer hij/zij als ZZP-er (met WUO: Werk Uit Onderneming) wordt aangemerkt. ZZP staat voor Zelfstandig Zonder Personeel. Voor deze zelfstandig ondernemer heeft de belastingdienst een aantal voordelen. Deze voordelen gelden echter niet voor alle ZZP-ers. Laat je goed informeren bij de belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

De belastingdienst stelt een aantal eisen waaraan je als zelfstandig ondernemer moet voldoen.
De belangrijkste eisen zijn dat je:
>   bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
>   minimaal 1125 uur per jaar aan de onderneming besteed en
>   minimaal drie opdrachtgevers (ouders) per jaar hebt (bij voorkeur evenredig in tijd).

Ook de volgende zaken zijn van groot belang bij de bepaling of je zelfstandig ondernemer bent: je:
>   maakt (beoogt) winst;
>   wordt niet doorbetaald bij ziekte en/of vakantie;
>   maakt reclame (denk aan flyers, advertenties, visitekaartjes enz.);
>   loopt ondernemersrisico (debiteurenrisico (wanneer ouders niet betalen);
>   bent aansprakelijk voor de schulden van de onderneming;
>   bent zelfstandig in je onderneming;
>   hebt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

VAR WUO
Zoals je wellicht hebt vernomen is de VAR afgeschaft. Tot voor kort moesten de ZZP’ers ons jaarlijks een VAR afgeven. Echter, nu geldt de overgangsregeling. Hierdoor is dit niet meer nodig en zal worden volstaan met een gedegen overeenkomst (die wij voor je zullen opmaken).

Kort door de bocht het traject voor het inzetten van een gastouder aan huis: 
-Dit alles in samenspraak en onder begeleiding van het gastouderbureau-

* Uiteraard eerst de juiste match vinden;
* Bepalen welke vorm van overeenkomst van toepassing is (DAH / wel/geen ZZP’er);
* Diploma’s verzamelen (beroepsopleiding en EHBO);
* Risico inventarisatie afnemen (in de woning van de ouders);
* Gastouder gaat VOG aanvragen;
* Gastouderbureau dient aanvraag in bij de gemeente tot registratie LRKP;
* Gemeente stuurt stukken door aan GGD;
* GGD neemt contact op met gastouder voor afspraak inspectie bij opvanglocatie;
* Advies GGD gaat in de vorm van een rapport naar de gemeente;
* Gemeente registreert nanny / gastouder / dienstverlener in LRKP;
* Dit traject (vanaf moment indienen stukken bij gemeente) mag 10 weken in beslag
nemen;
* Vanaf moment van registratie kan de ouder kinderopvangtoeslag aanvragen;
* Vanaf moment van registratie kan de opvang daadwerkelijk starten;
* Gemeente stuurt factuur voor registratie LRKP in de vorm van leges-kosten die voor
rekening van ouders komt.

Dit hele traject zal door het gastouderbureau worden begeleid.

Let op leges!
Ouders kunnen alleen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang wanneer de gastouder geregistreerd staat in het LRKP. Ook voor de nanny ofwel gastouder- of dienstverlener aan huis, is het van belang dat deze registratie wordt verzorgd. Dit verloopt via de gemeente en de meesten gemeenten brengen leges-kosten in rekening voor het verzorgen van deze registratie. De hoogte van deze kosten is per gemeente verschillend. Wanneer ouders een gastouder bij hen thuis willen inzetten, komen de legeskosten voor rekening van de ouders.

Vragen?
Het lijkt best ingewikkeld allemaal. Voor ons is het inmiddels allemaal vanzelfsprekend geworden. Heb je vragen? Neem gerust – geheel vrijblijvend – contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.